Internationell nödkonferens, Alger 2011

”Mot ockupationskrig; Mot inblandningen i ländernas inre angelägenheter; Till försvar av nationernas integritet och suveränitet”

Alger, 10-11-12 december 2011

Alger-uppropet

 

Vi är politiskt och fackligt ansvariga, akademiker, intellektuella, advokater, människorätts- aktivister... från länderna i Maghreb, Sahel och andra länder i Afrika, från Europa, de amerikanska kontinenterna och Asien.

Vi har samlats den 10, 11 och 12 december 2011 i Alger, inbjudna av den algeriska fackliga landsorganisationen (UGTA) och algeriska Arbetarpartiet (PT) till Nödkonferens mot ockupationskrig; mot inblandningen i ländernas inre angelägenheter; till försvar av nationernas integritet och suveränitet, såsom en följd av den utländska militära interventionen i Libyen.

Vi har diskuterat världens tillstånd och den pågående utveckling på alla kontinenter. Allt medan vi bekräftar vårt stöd till folkens kamp, till arbetarnas kamp och till ungdomarnas kamp överallt i världen, för att tillkämpa sig och försvara sina sociala, ekonomiska och demokratiska rättigheter; deklarerar vi redan från början:

Ja, vi befinner oss i en nödsituation när stormakterna bestämmer sig för att gripa in militärt under NATO i Libyen och därmed öppna dörren till osäkerhet och instabilitet i regionen, samt hota Sahel-ländernas integritet. Detta i en situation där samma stormakter redan har förstört Irak, genom ett ockupationskrig; fortsätter kriget i Afghanistan; fortsätter att ockupera Haiti militärt och tvingar på olika regioner i världen sina militärbaser.

Vi fördömer den militära interventionen i Libyen, som, långtifrån att ”befria” det libyska folket, förbereder morgondagens våldsamheter grundande på etnisk, stammässig och grupp-tillhörighet.

Vi slår fast att denna intervention endast har medfört ytterligare lidanden, umbäranden och osäkerhet för alla folk i regionen, samtidigt som ett stort antal afrikanska länder redan härjas av beväpnade konflikter och den plundring som återbetalningen av utlandsskulderna innebär.

Vi fördömer imperialismens avsikter att plundra folkens rikedomar och att härska, vilket är motiven bakom denna intervention.

Vi fördömer denna intervention, vars mål till en del består i att hota de folk som kämpar för sina rättigheter och suveränitet, i en vilja att påtvinga dem ett utländskt ”protektorat”, genom att konfiskera deras rätt att förfoga över sin samtid och sin framtid.

Vi fördömer stormakternas planer, såsom den amerikanska planen på ett Greater Middle East (GME), som genom att upplösa nationerna på stammässiga, etniska och religiösa grunder, syftar till plundring och förtryck.

Vi motsätter oss att ett utländsk militärbas installeras i Sahel-regionen, oavsett om det handlar om AFRICOM eller något annat och oavsett förevändning, och vi uttalar oss för att alla utländska militärbaser i världen stängs.

Det råder en nödsituation när stormakterna förbereder villkoren för ett allmänt krig i Machrek-regionen, samtidigt som man fortsätter att förneka det palestinska folket dess historiska och omistliga rättigheter, alla flyktingars rätt att återvända hem, och utsätter detta folk för en instängning i Gaza och på Västbanken, repression och överfall.

Vi uttalar vårt fulla stöd till det syriska folkets strävanden efter demokrati och efter jämlikhet, men vi fördömer kraftfullt de manövrer och de komplotter som de imperialistiska makterna och deras underhuggare genomför för att förvandla dessa strävanden till en förevändning för ett utländskt militärt ingripande i Syrien.

Vi är emot allt utländskt militärt ingripande världen över och alltså även i Syrien och i Iran, med eller utan FN:s stöd.

Vi är emot en utländsk militär intervention via ombud i Bahrein, vi fördömer den repression som folket i Bahrein är offer för och vi ställer oss solidariska med dess kamp för sina krav och politiska rättigheter.

Det råder en nödsituation när samma imperialistiska makter och internationella institutioner sätter igång ett socialt krig i Europa och i USA, genom förödande åstramningsplaner, för att rädda spekulatörerna, bankerna och de privata försäkringsbolagen.

Det råder en nödsituation när stormakterna upplyfter ingripandet i andra länder till ett världssystem och tillskansar sig rättigheten att förfoga över nationernas och folkens öde.

 

En värld faller samman

 

Vi, politiskt och fackligt ansvariga, akademiker, intellektuella, advokater, människorättsaktivister, från de länder som är direkta eller indirekta offer för de utländska militära ingripandena, från de medlemsländer i NATO som deltar i ockupationskrig och från länder vars regeringar motsätter sig de utländska militära ingripandena, vi deklarerar:

Vi vägrar att den mänskliga civilisationens verk utplånas, däribland existensen av nationer, som utgör ett villkor för demokratin.

Vi har grund för att anklaga stormakterna och institutionerna i deras tjänst för att äventyra mänsklighetens fortlevnad genom krig, svält och förstörelsen av de sociala erövringar som materialiserar mänsklighetens framsteg.

Vi har grund för att anklaga stormakterna för att ligga bakom att uttryck för barbariet sprids, för att bereda vägen för totalitarism, genom ett ifrågasättande av den politiska demokratins grunder, som utgörs av stater, partier och oberoende fackföreningar. Vi anser att det är den internationella fackliga arbetarrörelsens ansvar att organisera enade och solidariska aktioner, till försvar av arbetarnas sociala och ekonomiska rättigheter, av folkens rättigheter och av nationernas integritet och suveränitet, mot den förödande politiken och planerna från de internationella institutionerna, de imperialistiska regeringarna och G20.

Vi som i våra respektive länder är aktiva för folkens rättigheter att leva i fred och värdighet, av produkterna från sina naturresurser, för rätten att fritt bestämma över sin samtid och sin framtid genom att att utöva sina demokratiska rättigheter, vi tillkännager vår beslutsamhet att bekämpa angreppen mot nationernas och folkens suveränitet, liksom plundringen av deras naturresurser.

Vi som beslutsamt fördömer repressionen av de folk och aktivister som kämpar för sina politiska, sociala och ekonomiska rättigheter oavsett land, vi deklarerar att vi förkastar samtliga imperialistiska ockupations- och plundringskrig, som bär på barbari, sönderfall, tillbakagång och kaos.

Vi deklarera att vi uppriktigt står upp emot utländskt ingripande, som lägger beslag på den folkliga suveräniteten.

Vi, politiskt och fackligt ansvariga, akademiker och advokater, från Afrika, Asien, de amerikanska kontinenterna och Europa, församlade i Alger, den 10, 11 och 12 december, några månader innan firandet av 50-årsdagen av Algeriets självständighet, slår fast det algeriska folkets omistliga rättighet att fritt bestämma över sin framtid utan utländsk inblandning. Eftersom de är en del av den mänskliga civilisationens erövringar och utgör en stödjepunkt för folkens kamp, så tillkännager vi vår beslutsamhet att försvara det algeriska folkets sociala och ekonomiska erövringar och Algeriets suveränitet mot utländska påtryckningar och utpressningar.

De av oss som kommer från länder som kontrolleras av de imperialistiska makterna motsätter oss att våra regeringar tar sig rätten att blanda sig i algeriska angelägenheter. Vi är medvetna om att genom att försvara Algeriets oberoende och suveränitet, så hjälper vi samtliga länder i regionen och därutöver att försvara sig själva gentemot de imperialistiska hoten.

Vi beslutar att konstituera oss som en permanent internationell bevaknings- och varningskommitté, för att verkställa de förslag som utgår från nödkonferensen; inledningsvis följande:

  1. Att förbereda en internationell tribunal, av Russel-tribunalens typ, för att på grundval av fakta, väcka ett internationellt åtal mot de ansvariga för, och utövarna av, ockupations- och plundringskrig, samt för förstörelsen av nationerna.

  2. Samordna enade aktioner och tillsammans reagera till försvar av nationernas integritet och suveränitet.

  3. Organisera en enad mobilisering mot krig och för att krigsbudgeterna används till social och ekonomisk utveckling, till hälsovård och utbildning, samt för att bekämpa den misär och svält som sprider sig världen över.

  4. Organisera en enad mobilisering mot de förödande planerna från IMF, Världsbanken, EU osv., mot budgetunderskottens diktat, som i Europa används för att tvinga på arbetarna och folken förödande sturkturomvandlingsplaner och för att förstöra de sociala rättigheterna och erövringarna; för en avskrivning av utlandsskulderna, som utgör ett verktyg för att plundra de förtryckta nationernas nationella ekonomier och för att ställa staterna och nationerna under förmynderskap.

 

Uppropet som pdf (med undertecknare)